Bảng ký tự HTML 4.0, Special Characters

Ký tự đặc biệt (special character) là ký tự không được coi là số hoặc chữ cái. Các ký hiệu, dấu trọng âm và dấu chấm câu được coi là ký tự đặc biệt. Tương tự, các ký tự điều khiển ASCII và các ký tự định dạng như dấu đoạn văn cũng là các ký tự đặc biệt.

Không giống như chữ và số, các ký tự đặc biệt cực kỳ linh hoạt và có thể được sử dụng cho một số mục đích khác nhau trong việc viết, mã hóa và các phép toán.

Ký tự đặc biệt cũng có thể được gọi là special letters, special symbols, hay là keyboard characters.

Bảng ký tự đặc biệt – Dùng phím Alt

Để nhập một ký tự đặc biệt, sử dụng phím Alt

  • Nhấn phím Alt và giữ nó.
  • Trong khi nhấn phím Alt , hãy nhập chuỗi số (trên bàn phím số) từ mã Alt trong bảng bên dưới.
  • Nhả phím Alt và ký tự sẽ xuất hiện.

Có một số khoảng trống trong chuỗi số của mã ký tự Alt, bởi vì các phần tử đó không tồn tại hoặc chúng là bản sao của các phần tử được liệt kê ở nơi khác.

Một số chương trình xử lý văn bản sẽ không nhận dạng được các hàm Alt này.

Character
Sequence
backspace
Alt 8
tab
Alt 9
line break
Alt 10
¤
Alt 15
Alt 20
§
Alt 21
paste
Alt 22
space
Alt 32
!
Alt 33
Alt 34
#
Alt 35
$
Alt 36
%
Alt 37
&
Alt 38
Alt 39
(
Alt 40
)
Alt 41
*
Alt 42
+
Alt 43
,
Alt 44
Alt 45
.
Alt 46
/
Alt 47
0
Alt 48
1
Alt 49
2
Alt 50
3
Alt 51
4
Alt 52
5
Alt 53
6
Alt 54
7
Alt 55
8
Alt 56
9
Alt 57
:
Alt 58
;
Alt 59
<
Alt 60
=
Alt 61
>
Alt 62
?
Alt 63
@
Alt 64
A
Alt 65
B
Alt 66
C
Alt 67
D
Alt 68
Character
Sequence
E
Alt 69
F
Alt 70
G
Alt 71
H
Alt 72
I
Alt 73
J
Alt 74
K
Alt 75
L
Alt 76
M
Alt 77
N
Alt 78
O
Alt 79
P
Alt 80
Q
Alt 81
R
Alt 82
S
Alt 83
T
Alt 84
U
Alt 85
V
Alt 86
W
Alt 87
X
Alt 88
Y
Alt 89
Z
Alt 90
[
Alt 91
\
Alt 92
]
Alt 93
^
Alt 94
_
Alt 95
`
Alt 96
a
Alt 97
b
Alt 98
c
Alt 99
d
Alt 100
e
Alt 101
f
Alt 102
g
Alt 103
h
Alt 104
i
Alt 105
j
Alt 106
k
Alt 107
l
Alt 108
m
Alt 109
n
Alt 110
o
Alt 111
p
Alt 112
Character
Sequence
q
Alt 113
r
Alt 114
s
Alt 115
t
Alt 116
u
Alt 117
v
Alt 118
w
Alt 119
x
Alt 120
y
Alt 121
z
Alt 122
{
Alt 123
|
Alt 124
}
Alt 125
~
Alt 126

Alt 127
Ç
Alt 128
ü
Alt 129
é
Alt 130
â
Alt 131
ä
Alt 132
à
Alt 133
å
Alt 134
ç
Alt 135
ê
Alt 136
ë
Alt 137
è
Alt 138
ï
Alt 139
î
Alt 140
ì
Alt 141
æ
Alt 145
Æ
Alt 146
ô
Alt 147
ö
Alt 148
ò
Alt 149
û
Alt 150
ù
Alt 151
ÿ
Alt 152
¢
Alt 155
£
Alt 156
¥
Alt 157
P
Alt 158
ƒ
Alt 159
á
Alt 160
í
Alt 161
Character
Sequence
ó
Alt 162
ú
Alt 163
ñ
Alt 164
Ñ
Alt 165
Alt 166
Alt 167
¿
Alt 168
¬
Alt 170
½
Alt 171
¼
Alt 172
¡
Alt 173
«
Alt 174
»
Alt 175
¦
Alt 179
ß
Alt 225
µ
Alt 230
±
Alt 241
°
Alt 248
Alt 249
·
Alt 250
²
Alt 253
Alt 0128
Alt 0132
Alt 0133
Alt 0134
Alt 0135
ˆ
Alt 0136
Alt 0137
Š
Alt 0138
Alt 0139
Œ
Alt 0140
Alt 0145
Alt 0146
Alt 0147
Alt 0148
Alt 0150
Alt 0151
˜
Alt 0152
Alt 0153
š
Alt 0154
Alt 0155
œ
Alt 0156
Ÿ
Alt 0159
¨
Alt 0168
Character
Sequence
©
Alt 0169
®
Alt 0174
¯
Alt 0175
³
Alt 0179
´
Alt 0180
¸
Alt 0184
¹
Alt 0185
¾
Alt 0190
À
Alt 0192
Á
Alt 0193
Â
Alt 0194
Ã
Alt 0195
Ä
Alt 0196
Å
Alt 0197
È
Alt 0200
É
Alt 0201
Ê
Alt 0202
Ë
Alt 0203
Ì
Alt 0204
Í
Alt 0205
Î
Alt 0206
Ï
Alt 0207
Ð
Alt 0208
Ò
Alt 0210
Ó
Alt 0211
Ô
Alt 0212
Õ
Alt 0213
Ö
Alt 0214
×
Alt 0215
Ø
Alt 0216
Ù
Alt 0217
Ú
Alt 0218
Û
Alt 0219
Ü
Alt 0220
Ý
Alt 0221
Þ
Alt 0222
ã
Alt 0227
ð
Alt 0240
õ
Alt 0245
÷
Alt 0247
ø
Alt 0248
ü
Alt 0252
ý
Alt 0253
þ
Alt 0254

Bảng tổng hợp ký tự đặc biệt Unicode 4.0

Cách sử dụng: viết `&#x`, tiếp theo là số trong bảng bên dưới, cuối cùng là `;`, để lấy ký tự cho văn bản của bạn; ví dụ: `&#x00A9;` tạo ra `©

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
b
c
d
e
f
002x
!
#
$
%
&
(
)
*
+
,
.
/
003x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
004x
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
005x
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
006x
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
007x
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~

008x

ƒ
ˆ
Š
Œ

Ž

009x

˜
š
œ

ž
Ÿ
00ax
 
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
­
®
¯
00bx
°
±
²
³
´
µ
·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
00cx
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
00dx
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
00ex
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
00fx
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ
010x
Ā
ā
Ă
ă
Ą
ą
Ć
ć
Ĉ
ĉ
Ċ
ċ
Č
č
Ď
ď
011x
Đ
đ
Ē
ē
Ĕ
ĕ
Ė
ė
Ę
ę
Ě
ě
Ĝ
ĝ
Ğ
ğ
012x
Ġ
ġ
Ģ
ģ
Ĥ
ĥ
Ħ
ħ
Ĩ
ĩ
Ī
ī
Ĭ
ĭ
Į
į
013x
İ
ı
IJ
ij
Ĵ
ĵ
Ķ
ķ
ĸ
Ĺ
ĺ
Ļ
ļ
Ľ
ľ
Ŀ
014x
ŀ
Ł
ł
Ń
ń
Ņ
ņ
Ň
ň
ʼn
Ŋ
ŋ
Ō
ō
Ŏ
ŏ
015x
Ő
ő
Œ
œ
Ŕ
ŕ
Ŗ
ŗ
Ř
ř
Ś
ś
Ŝ
ŝ
Ş
ş
016x
Š
š
Ţ
ţ
Ť
ť
Ŧ
ŧ
Ũ
ũ
Ū
ū
Ŭ
ŭ
Ů
ů
017x
Ű
ű
Ų
ų
Ŵ
ŵ
Ŷ
ŷ
Ÿ
Ź
ź
Ż
ż
Ž
ž
ſ
018x
ƀ
Ɓ
Ƃ
ƃ
Ƅ
ƅ
Ɔ
Ƈ
ƈ
Ɖ
Ɗ
Ƌ
ƌ
ƍ
Ǝ
Ə
019x
Ɛ
Ƒ
ƒ
Ɠ
Ɣ
ƕ
Ɩ
Ɨ
Ƙ
ƙ
ƚ
ƛ
Ɯ
Ɲ
ƞ
Ɵ
01ax
Ơ
ơ
Ƣ
ƣ
Ƥ
ƥ
Ʀ
Ƨ
ƨ
Ʃ
ƪ
ƫ
Ƭ
ƭ
Ʈ
Ư
01bx
ư
Ʊ
Ʋ
Ƴ
ƴ
Ƶ
ƶ
Ʒ
Ƹ
ƹ
ƺ
ƻ
Ƽ
ƽ
ƾ
ƿ
01cx
ǀ
ǁ
ǂ
ǃ
DŽ
Dž
dž
LJ
Lj
lj
NJ
Nj
nj
Ǎ
ǎ
Ǐ
01dx
ǐ
Ǒ
ǒ
Ǔ
ǔ
Ǖ
ǖ
Ǘ
ǘ
Ǚ
ǚ
Ǜ
ǜ
ǝ
Ǟ
ǟ
01ex
Ǡ
ǡ
Ǣ
ǣ
Ǥ
ǥ
Ǧ
ǧ
Ǩ
ǩ
Ǫ
ǫ
Ǭ
ǭ
Ǯ
ǯ
01fx
ǰ
DZ
Dz
dz
Ǵ
ǵ
Ƕ
Ƿ
Ǹ
ǹ
Ǻ
ǻ
Ǽ
ǽ
Ǿ
ǿ
020x
Ȁ
ȁ
Ȃ
ȃ
Ȅ
ȅ
Ȇ
ȇ
Ȉ
ȉ
Ȋ
ȋ
Ȍ
ȍ
Ȏ
ȏ
021x
Ȑ
ȑ
Ȓ
ȓ
Ȕ
ȕ
Ȗ
ȗ
Ș
ș
Ț
ț
Ȝ
ȝ
Ȟ
ȟ
022x
Ƞ
ȡ
Ȣ
ȣ
Ȥ
ȥ
Ȧ
ȧ
Ȩ
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
ȯ
023x
Ȱ
ȱ
Ȳ
ȳ
ȴ
ȵ
ȶ
ȷ
ȸ
ȹ
Ⱥ
Ȼ
ȼ
Ƚ
Ⱦ
ȿ
024x
ɀ
Ɂ
ɂ
Ƀ
Ʉ
Ʌ
Ɇ
ɇ
Ɉ
ɉ
Ɋ
ɋ
Ɍ
ɍ
Ɏ
ɏ
025x
ɐ
ɑ
ɒ
ɓ
ɔ
ɕ
ɖ
ɗ
ɘ
ə
ɚ
ɛ
ɜ
ɝ
ɞ
ɟ
026x
ɠ
ɡ
ɢ
ɣ
ɤ
ɥ
ɦ
ɧ
ɨ
ɩ
ɪ
ɫ
ɬ
ɭ
ɮ
ɯ
027x
ɰ
ɱ
ɲ
ɳ
ɴ
ɵ
ɶ
ɷ
ɸ
ɹ
ɺ
ɻ
ɼ
ɽ
ɾ
ɿ
028x
ʀ
ʁ
ʂ
ʃ
ʄ
ʅ
ʆ
ʇ
ʈ
ʉ
ʊ
ʋ
ʌ
ʍ
ʎ
ʏ
029x
ʐ
ʑ
ʒ
ʓ
ʔ
ʕ
ʖ
ʗ
ʘ
ʙ
ʚ
ʛ
ʜ
ʝ
ʞ
ʟ
02ax
ʠ
ʡ
ʢ
ʣ
ʤ
ʥ
ʦ
ʧ
ʨ
ʩ
ʪ
ʫ
ʬ
ʭ
ʮ
ʯ
02bx
ʰ
ʱ
ʲ
ʳ
ʴ
ʵ
ʶ
ʷ
ʸ
ʹ
ʺ
ʻ
ʼ
ʽ
ʾ
ʿ
02cx
ˀ
ˁ
˂
˃
˄
˅
ˆ
ˇ
ˈ
ˉ
ˊ
ˋ
ˌ
ˍ
ˎ
ˏ
02dx
ː
ˑ
˒
˓
˔
˕
˖
˗
˘
˙
˚
˛
˜
˝
˞
˟
02ex
ˠ
ˡ
ˢ
ˣ
ˤ
˥
˦
˧
˨
˩
˪
˫
ˬ
˭
ˮ
˯
02fx
˰
˱
˲
˳
˴
˵
˶
˷
˸
˹
˺
˻
˼
˽
˾
˿
030x
̀
́
̂
̃
̄
̅
̆
̇
̈
̉
̊
̋
̌
̍
̎
̏
031x
̐
̑
̒
̓
̔
̕
̖
̗
̘
̙
̚
̛
̜
̝
̞
̟
032x
̠
̡
̢
̣
̤
̥
̦
̧
̨
̩
̪
̫
̬
̭
̮
̯
033x
̰
̱
̲
̳
̴
̵
̶
̷
̹
̺
̻
̼
̽
̾
̿
034x
̀
́
͂
̓
̈́
ͅ
͆
͇
͈
͉
͊
͋
͌
͍
͎
͏
035x
͐
͑
͒
͓
͔
͕
͖
͗
͘
͙
͚
͛
͜
͝
͞
͟
036x
͠
͡
͢
ͣ
ͤ
ͥ
ͦ
ͧ
ͨ
ͩ
ͪ
ͫ
ͬ
ͭ
ͮ
ͯ
037x
Ͱ
ͱ
Ͳ
ͳ
ʹ
͵
Ͷ
ͷ
͸
͹
ͺ
ͻ
ͼ
ͽ
;
Ϳ
038x
΀
΁
΂
΃
΄
΅
Ά
·
Έ
Ή
Ί
΋
Ό
΍
Ύ
Ώ
039x
ΐ
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
03ax
Π
Ρ
΢
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
Ϊ
Ϋ
ά
έ
ή
ί
03bx
ΰ
α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
03cx
π
ρ
ς
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
ϊ
ϋ
ό
ύ
ώ
Ϗ
03dx
ϐ
ϑ
ϒ
ϓ
ϔ
ϕ
ϖ
ϗ
Ϙ
ϙ
Ϛ
ϛ
Ϝ
ϝ
Ϟ
ϟ
03ex
Ϡ
ϡ
Ϣ
ϣ
Ϥ
ϥ
Ϧ
ϧ
Ϩ
ϩ
Ϫ
ϫ
Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
200x
201x
202x
203x
204x
205x
206x
207x
208x
209x
20ax
20bx
20cx
20dx
20ex
20fx
210x
211x
212x
Ω
K
Å
213x
214x
215x
216x
217x
218x
219x
21ax
21bx
21cx
21dx
21ex
21fx
220x
221x
222x
223x
224x
225x
226x
227x
228x
229x
22ax
22bx
22cx
22dx
22ex
22fx
230x
231x
232x
233x
234x
235x
236x
237x
238x
239x
23ax
23bx
23cx
23dx
23ex
23fx
240x
241x
242x
243x
244x
245x
246x
247x
248x
249x
24ax
24bx
24cx
24dx
24ex
24fx
250x
251x
252x
253x
254x
255x
256x
257x
258x
259x
25ax
25bx
25cx
25dx
25ex
25fx
260x
261x
262x
263x
264x
265x
266x
267x
268x
269x
26ax
26bx
26cx
26dx
26ex
26fx
270x
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Cách xóa email cũ trong Gmail

Thật dễ dàng để xóa tất cả email của bạn trong Gmail nhưng có nhiều khả năng bạn chỉ muốn xóa những email cũ không còn phù hợp nữa. Mình…